مزایای سبدگردانی

  • مدیریت سبد دارایی‌های سرمایه‌گذار توسط یک تیم حرفه‌ای
       
  • اختصاصی بودن خدمات به ازای هر سرمایه‌گذار

  • انعطاف‌پذیری قرارداد و امکان تغییر آن با متمم‌های قراردادی

  • ارائه گزارشات مستمر به سرمایه‌گذار و امکان نظارت ایشان بر فرآیند سبدگردانی

  • نظارت مستمر ارکان مختلف بر فرآیند سبدگردانی