کارمزد خدمات

حداقل حجم سبد مشتریان جهت شروع فرآیند سبدگردانی در این شرکت برابر با یک میلیارد تومان می‌باشد.

کارمزد ثابت: در قبال خدمت سبدگردانی ارائه شده به مشتریان، بخشی از کارمزد به صورت ثابت و برابر با درصدی از ارزش روز دارایی‌های هر سبد محاسبه شده و به صورت دوره‌های سه ماهه دریافت می‌شود. نرخ کارمزد ثابت بر اساس شرایط هر سبد تعیین و در قرارداد گنجانده خواهد شد.

پاداش مبتنی بر عملکرد: به منظور ایجاد انگیزه و هم‌راستا سازی منافع سرمایه‌گذار و سبدگردان بخشی از کارمزد در قالب پاداش مبتنی بر عملکرد تعیین می‌شود. پاداش مبتنی بر عملکرد بر اساس بازدهی تحقق یافته سبد محاسبه و دریافت خواهد گردید. نرخ و ساختار پاداش مبتنی بر عملکرد بر اساس شرایط هر سبد سرمایه‌گذاری تعیین و در قرارداد گنجانده خواهد شد.