بر اساس دستور العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، شرکت‌های سبدگردان می‌بایست بازدهی خود را برای دوره‌های مختلف در سایت خود افشا نمایند. با توجه به فرمول محاسبه بازدهی شرکت‌های سبدگردان (TWRR)، بازدهی گذشته شرکت سبدگردان هامرز برای دوره‌های مختلف از طریق لینک زیر در دسترس می‌باشد.

بازدهی شرکت سبدگردان